Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Metsänhoitajat ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n (Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf:n, jäljempänä Loimu ry) jäsenenä valvoa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä lujittaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenkuntansa arvostuksen lisäämiselle sekä vaikuttaa heidän asiantuntemuksensa hyödyntämiseen yhteiskunnan eri aloilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
ajaa jäsentensä taloudellisia ja ammatillisia etuja yhteistyössä Loimu ry:n kanssa;
edistää edustamiensa henkilöryhmien ammatillista järjestäytymistä;
harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmä-, neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia, ammatillisia retkeilyjä ja kursseja;
antaa lausuntoja ja tekee esityksiä edustamansa toimialan asioista; sekä
ryhtyy muihinkin ammattialaa koskeviin tai jäsenten edunvalvontaan liittyviin toimenpiteisiin harjoittamatta kuitenkaan muuta liiketoimintaa kuin mitä näiden sääntöjen 6 §:ssä on määrätty.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet sekä kannattajajäsenet.

Varsinaisia jäseniä ovat metsänhoitaja- tai MMK-tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Hallitus voi harkintansa mukaan hyväksyä muunkin kuin edellä mainitut vaatimukset täyttävän henkilön jäseneksi, mikäli hänen tehtävänsä kuuluvat varsinaisten jäsenten edustamaan toimialaan.

Kannattajajäsenet ovat jäseniä, jotka eivät täytä varsinaisen jäsenen vaatimuksia, mutta haluavat kannattaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus päättää kannattajajäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Varsinaisen ja kannattajajäsenen hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

Jäsenille aikaisempien sääntöjen mukaan kuuluneita oikeuksia ei loukata.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan saman kalenterivuoden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta. Erotettu voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenen on näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi suoritettava yhdistykselle yhdistyksen kokouksessa määräämät maksut.

Hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksusta. Yhdistyksen kokous päättää periaatteet, joiden mukaan vapautuksen voi myöntää. Vapauttamisen perusteena voi olla siirtyminen eläkkeelle tai vakituisesti ulkomaille, perhevapaa, opiskelu, työttömyys, sairaus, varusmies- tai siviilipalvelu tai muu sellainen syy, minkä johdosta henkilö ei ole kokopäiväisessä ansiotyössä.

Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä yhdistyksen jäsenmaksua.

6 § Muu varainhankinta

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja adressien sekä muiden alansa myyntituotteiden myyntiä, asianomaisella luvalla panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

7 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiinsa huhtikuun loppuun mennessä (kevätkokous) ja marraskuun loppuun mennessä (syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.

Yhdistys on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa.

Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon viimeistään kymmenen (10) päivää ennen varsinaista kokousta ja kolme (3) päivää ennen ylimääräistä kokousta lähettämällä kutsu kirjeellä tai sähköisesti kullekin jäsenelle.

Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni 3 §:ssä mainituin poikkeuksin.

Yhdistyksen kokouksissa on mahdollista ottaa käyttöön reaaliaikainen etäosallistuminen teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen hallituksella.

Kevätkokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa;
esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; sekä
päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää, tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

Syyskokouksessa
valitaan sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa;
vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;
vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä toiminnantarkastajan palkkiot;
valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi;
valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja; sekä
päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

9 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen jäsenten keskuudesta valittava puheenjohtaja sekä 6 jäsentä ja 2 yleisvarajäsentä. Varajäsenet kutsutaan paikalle aakkosjärjestyksessä tai yhdistyksen kokouksen muutoin määräämässä järjestyksessä.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, ja heistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määräytyy arvan perusteella ja sen jälkeen vuorojärjestyksessä. Mikäli joku hallituksen jäsen
on estynyt ottamasta osaa hallituksen työhön, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimiajaksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetusta äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallituksen tehtävänä on
hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten mukaan;
edustaa yhdistystä;
hoitaa yhdistyksen varoja, arkistoa ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut;
pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiakirjat;
avustaa Loimu ry:tä sen tarkoitusperiä palvelevien tilastojen keräämisessä ja tietojen antamisessa; sekä
tiedottaa Loimu ry:lle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksensa.

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai jompi kumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi valita yhden tai useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

11 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kolme neljäsosaa (¾) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä asiaa kannattaa. Sääntöjen muutossuunnitelmista on ennen niiden rekisteröimistä tiedotettava Loimu ry:n hallitukselle.
Yhdistyksen purkaminen tapahtuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja jossa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista.
Jäljelle jäävät varat käytetään jäsenkunnan edustamien tahojen toiminnan edistämiseksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.